KLAUZULA INFORMACYJNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UDI TAU sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie, KRS: 0000736868, NIP: 7010827093 (dalej jako „UDI TAU” lub „Administrator
  danych”).

 2. Dane kontaktowe do Administratora danych są następujące: UDI TAU sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie, ul. Płk. Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” 2/20, 01-875 Warszawa, e-mail:
  info-polska@urban-developers.com, tel.: 22 402 55 03.

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  i. przedstawienia oferty sprzedaży lokali mieszkalnych bądź lokali usługowych za pośrednictwem e-mail lub kontaktu telefonicznego;
  ii. prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newslettera;
  iii. przesyłania informacji handlowych;
  iv. rezerwacji lokali mieszkalnych bądź lokali usługowych;
  v. zawarcia i realizacji umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej lub umowy sprzedaży;
  vi. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, reklamacje i wnioski;
  vii. przeprowadzenia konkursów, loterii fantowych.

 4. Podanie danych osobowych w jednym z celów wymienionych powyżej ma charakter
  dobrowolny, jednak nie podanie tych danych może skutkować m.in. brakiem możliwości
  otrzymania oferty, newslettera, kontaktu z Panią/Panem, dokonania rezerwacji mieszkania,
  zawarcia umowy deweloperskiej, rezerwacyjnej czy wykonania innego ww. celu.

 5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych powyżej są:
  i. wykonanie umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
  umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  ii. udzielona przez Panią/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
  iii. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych
  wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c)
  Rozporządzenia;
  iv. prawnie uzasadniony interes Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f)
  Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych może być
  przetwarzanie danych osobowych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń
  wynikających z zawartych umów.

 6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą, oprócz Administrator danych, podmioty przez
  niego upoważnione, pracownicy i podmioty współpracujące (m.in. dostawcy usług
  remontowo-budowlanych, usług IT, audytorzy, notariusze, banki, podmioty realizujące
  obsługę księgową, informatyczną oraz marketingową), którzy muszą mieć dostęp do danych
  w związku z realizacją celi wskazanych w pkt. 3 powyżej.

 7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu,
  w jakim zostały one zgromadzone:
  i. w przypadku osób fizycznych zainteresowanych zakupem nieruchomości z oferty
  Administratora danych, w związku z koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane są przetwarzane – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu
  zgłoszenia żądania,
  ii. w przypadku osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych
  osobowych – przez czas niezbędny do prawidłowej realizacji celu, ale najpóźniej do
  czasu cofnięcia zgody;
  iii. w przypadku osób fizycznych będących stroną umowy zawartej z Administratorem
  danych – co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub
  przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 9. W związku z tym, że przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie udzielonej przez
  Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem.

 10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.

 11. Administrator danych nie stosuje systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie
  dokonuje profilowania w oparciu o dane osobowe.